MENÜ
Sepet

Tasarımcı İş Ortaklığı Ve İlan Sözleşmesi

TASARIMCI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ 

1. TARAFLAR

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta Küçükbakkalköy Mah. Gedikpaşa Sk. Sarıkaya İş Merkezi No:12 İç Kapı No:9 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ile diğer tarafta imza sayfasında kaşesi bulunan Tasarımcı (“Tasarımcı”) aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. So Satış Pazarlama ve Danışmanlık Şirketi ve Tasarımcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Platform’da sunulan bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler,açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır. Şöyle ki; Tasarımcı, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satış yapmak, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketide Tasarımcı'nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Tasarımcı'yı faydalandırmak istemektedir.

Tasarımcı, işbu Sözleşme ile bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'ni kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.

2. TANIMLAR

Platform : Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılıFikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi i'ne ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen"Hizmetler"in sunulmakta olduğu www.designfabriq.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Tasarımcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiğiözel sanal sayfayı ifade eder.

Hizmet/Hizmetler : Tasarımcılar'ın ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Platform’da sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.

Alıcı : Platform üzerinde Tasarımcılar tarafından verilen ilanlarla satışa arzedilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

Tasarımcı : Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arzeden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.

İşgünü : Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Platform’da bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan Hizmetler’den, Tasarımcı’nın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Tasarımcı ile Alıcı’lar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi işbu ticari faaliyette sadece, Platform’da Tasarımcı’lara ürün/hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Tasarımcı ile Alıcı’lar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Tasarımcı, Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Tasarımcı, "tasarımcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "Cari/MP Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi"("Ek1")’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Tasarımcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır.

4.2. Tasarımcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satın alma belgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri ile beraber malı ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tasarımcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Tasarımcı, Platform’da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi,rengi, bedeni ve adedi belli olan) eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Tasarımcı, her türlü reklam ve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul,beyan ve taahhüt eder. bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Tasarımcı’nın Platform’daki herhangi bir ürününü sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.

4.5. Görsellerin Tasarımcı tarafından bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne verilmesi halinde Tasarımcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve SanatEserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22.maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, sesve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 3. kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Tasarımcı, Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzats orumlu olmayı; bu bilgi ve belgeleri başta entegratörler olmak üzere 3.Kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı aksi halde bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüteder.

4.7. Tasarımcı, Platform’da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerini internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür.

4.8. Tasarımcı, Tedarikçi Portal’a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Tasarımcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Tasarımcı’nın sorumluluğundadır. Tasarımcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olmasından kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Tasarımcı’nın kendisine ait olacaktır. Portal üzerindeki mailing sisteminden satıcıların göndermiş olduğu mailler tamamiyle satıcının sorumluluğunda olduğunu kabul,beyan ve taahut ederler.Tasarımcı’nın şifresi kullanılarak Tedarikçi Portal’de bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Tasarımcı , bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

4.9. bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi, Tasarımcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Tasarımcı, kendine ait bilgilerin bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.10. Tasarımcı, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Tasarımcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.

4.12. Ürün Bedeli satın alma anında Tasarımcı adına bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Alıcı’dan tahsil edilecek ve Tasarımcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak

Hizmetler’den faydalanabilecek ve Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır.

4.13. Tasarımcı, Platform’da yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi, Tasarımcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Tasarımcı'ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir, Tasarımcı’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. Tasarımcı böyle bir durumda bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

4.14. Tasarımcı, Alıcılar’la Platform’dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Tasarımcı taraf olduğunu, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Tasarımcı buna ek olarak, Platform’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Tasarımcı doğrudan sorumlu olacaktır. Tasarımcı, Platform’dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Tasarımcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

4.15. Tasarımcı, Alıcı’yla yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Tasarımcı, Alıcı’nın Platform’dan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursa olsun Platform dışında iletişime geçme ve/veya Alıcı’nın Platform dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek her ne surette olursa olsun Alıcılar’la Platform dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Tasarımcı bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin bilgisi olmaksızın her ne surette olursa olsun Alıcı’larla iletişime geçmeyecektir. Şu kadar ki Alıcılar’ın doğrudan Tasarımcı’ya ait alışveriş kanallarından iletişime geçmesi işbu maddenin istisnasıdır.

4.16. bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Tasarımcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak birdaha bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Tsarımcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platform’a üye olamaz. Tasarımcı'nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması ve durumun tespiti halinde Tasarımcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

4.17. Tasarımcı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Tasarımcı; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi ayrıca Tasarımcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi nin uğradığı zararlar ve

masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18. Platform’dan sunulacak olan Hizmetler’in ve bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri ve teknik özellikler gibi ikincil değişiklikler bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Şu kadar ki, Taraflar’ca aksi yönde bir anlaşma olmaksızın bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi fiyat ve stok bilgilerini değiştiremez.

4.19. Satıcı Platform’daki kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde bulunmayacağını kabul, beyanve taahhüt eder. Satıcı ayrıca öncesinde bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi yazılı izni olmaksızın Alıcı’lara herhangi bir reklam ve/veyapazarlama çalışması yapamayacak (ürünün Satıcı’lara ait kutularla gönderilmesi dışında), Alıcı’lara ürün ve/veyahizmetle birlikte herhangi bir promosyon malzemesi, numune ürün gibi bir gönderide bulunmayacaktır. Satıcı ıaksi halde 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20. Tasarımcı, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları HakkındaKanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul,beyan ve taahhüt eder. Tasarımcı’nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'ni her türlü 3. Kişi talebinden ari tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi i'nin uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.21. Tasarımcı, Platform’dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu(“SMK”) anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, i) kendisine ait olduğunu; veya ii) bu ürünleri Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri eser sahibinin rızası ile Platform’da satışa sunduğunu,3. Kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ' nin ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ürünlerle ilgili herhangi bir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne temin edeceğini aksi halde bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin Tasarımcı'nın Platform’daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22. bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Tasarımcı’nın Platform’da orjinal olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Tasarımcı bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Tasarımcı, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, So Satış Pazarlama ve Danışmanlık Şirketi'nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.

4.23. Tasarımcının Platformda satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 s ayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.24. Platformdan satışa sunulan ürünler Tasarımcının garantisi kapsamındadır. Tasarımcı, Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Tasarımcı, Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün iadesini kabul edip etmeyeceğini bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Tasarımcının işbu 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Tasarımcı, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Platform üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kararını bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne iletecektir. Tasarımcının bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir . Tasarımcının ürünleri incelemeye alması halinde bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analiz sürecini (tami rat/onarım) sonuçlandıracaktı bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

4.25. Tasarımcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın Platformdan satın aldığı ürünleri 14(on dört) gün içerisinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda Alıcı’nın 7 (yedi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.26. Tasarımcının işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bu bedelleri Tasarımcının herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi, işbu Sözleşmedeki herhangi bir maddeyi Platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Tasarımcı, 14 (on dört) günönceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

6. GİZLİLİK

6.1. Taraflara ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

6.2. Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİNKORUNMASI

7.1. Tasarımcı veri işleyen sıfatı ile bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Tasarımcı, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

a) Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi i'nin tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi,

b) Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde işbu 7. maddedeki yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,

c) Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'ni derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne vermeyi ve bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi  ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu

bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,

d) İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli hertürlü teknik ve idari tedbirleri almayı, kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev,siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmalarıve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarlas ınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERME

Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.

10. DEVİR YASAĞI

Tasarımcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbuSözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Tasarımcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

14. BİLDİRİM

Tasarımcı ve bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi, Tasarımcı’nın Platform’a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Tasarımcı’nın Platform’a kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Tasarımcı’nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

15. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi ve sair tüm vergiler ile harçlar Taraflar’ca yarı yarıya karşılanacaktır.

16. YÜRÜRLÜK

16 (on altı) maddeden ve 3 (üç) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Tasarımcı tarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

EK-1:

Cari Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi

• Vergi Levhası Fotokopisi

• Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

• İmza Sirküleri Fotokopisi Ticaret Sicilinden Alınacak Güncel Faaliyet Belgesinin Aslı

Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık iseniz:

•Vergi Levhası / Nüfus CüzdanıFotokopisi / Ortaklık sözleşmesi

• Faaliyet Belgesi

• İmza Sirküleri

• Vergi Levhası

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nde olacaktır. Satıcı işbu Sözleşme’deki tüm eklerin kaşeli ve imza yetkilileri tarafından imzalanmış orijinal kopyasını mail yolu ile info@designfabriq.com adresine  iletmekle yükümlüdür.

EK2: Yasaklı Ürünler Listesi

• Airbag ve ekipmanları

• Resmi kıyafetler ve resmi üniformalar

• Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri Alım Satımı devlet iznine tabi olan ürünler

• Sahte veya Replika ürünler

• Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları

• Alkollü içecekler

• Şans oyunları biletleri

• Elektrikli Kaykay

• Ateşli silahlar ve bıçaklar

• Telsiz ve komünikasyon cihazları

• Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

• Askeri teçhizat

• TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

• Taşıtların yönetim istemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat

• Canlı hayvan

• Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar

• Emniyet kemeri adaptörü

• Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

• Uyuşturucu maddeler

• Reçeteli ilaçlar, Lensler, her türlü Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

• Dinleme cihazları

• Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler gözlük çerçevesi ve ruhsatsız gıda takviyeleri

• Hisse senedi, tahvil, bono

• Yanıcı ve patlayıcı maddeler

• Yasaklı Hayvan Türleri

• İnsan ve diğer canlı organları

• İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler

• Promosyon ürünleri Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

• Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları

• Pornografik içerikli malzemeler

• Kopya ve bandrolsüz ürünler

• Mucizevi Tedavi Ürün veya Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük ve sair Hizmetler

• Radar dedektörleri Kültür ve tabiat varlıkları Kişilik Hakları Maymuncuk ve kilit açıcılar

EK-3: Finansal Şartlar Hizmet Komisyonu:

Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet komisyon bedeli Platform üzerinden duyurulan oranlardır. Satıcı, mücbir sebep halleri dışında ve aksi belirtilmediği sürece ürünü taahhüt ettiği sürede Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargoya vermek durumundadır.

Satıcı’nın ürünleri teslim edememesi halinde teslim etmediği her ürün başına aşağıdaki belirtilen ceza tutarlarını, gereği gibi teslim edememesi durumunda (kusurlu, ayıplı, hasarlı, eksik ve benzeri) gereği gibi teslim edemediği her bir ürün başına 10 TL ceza tutarlarını ödeyecektir.

bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi işbu madde kararlaştırılan cezai şart tutarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. Ürün Bedeli Ürün Başına Hediye Çekiye Tutarı 25 TL alıcıya tanımlanacaktır , satıcıya fatura edilecektir.Satıcı, satılan ürünlerin Alıcı’ya teslimi ve iade halinden kaynaklı tüm kargo bedellerinden sorumludur. bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi kargo şirketlerine ödediği işbu bedelleri Satıcı’ya faturalandırarak Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.

Ödeme Vadesi ve Şartları:

Satın alınan malın tam ve gereği gibi Alıcı’ya teslim edilmesini takiben, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Şirket, doğrudan Tasarımcı adına fatura düzenleyecek olup, satış bedelini Alıcı’nın 4077 Sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun kapsamında sahip olduğu teslim tarihinden itibaren on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra, İşbu Sözleşme’nin gereğince hak kazanmış olduğu %30 komisyon tutarını düşerek, Tasarımcı’nın hesabına gönderecektir. . bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi, düzenleyeceği faturaları Satıcı’nın cari hesabına işleme ve mevcut borç bakiyesini netleştirme hakkını haizdir. bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ödeme yapılmasına rağmen ürün/hizmetin Alıcı tarafından iade edilmesi halinde Satıcı tahsil edilen tutarı derhal iade edecektir, aksi takdirde cari hesabındaki herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir. , Websitesi’nde Iyzico gibi ödeme sistemleri üzerinden ödeme kabul edecek olup, Alıcı adına bir fatura düzenlemeyecektir. Ayrıca Şirket, bu ödeme yöntemi ile kabul edilmiş olan satış bedelini, iş bu Sözleşme’nin gereğince hak kazanmış olduğu %30 komisyon tutarını düşerek, on beş (15) gün içerisinde Tasarımcı’nın hesabına aktaracaktır.

Diğer Şartlar: • Satıcı, Platform’da satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlerin Alıcı’lar tarafından satın alındığı tarihten itibaren öncesinde bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nin herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan kargo şirketine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Alıcı’ların iadeleri başka kargo şirketiyle yapması halinde Satıcı’nın herhangi bir itiraz ve/veya def’i öne sürme hakkı bulunmamaktadır. • Satıcı ürünlerin kargo sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının kargo şirketi olacağını, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya talepte bulunmayacağını, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’yi en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddenin bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinden çalışılan kargo şirketi için geçerli olduğunu, bu kapsamda

bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, tek muhatabının yine kargo şirketi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Ürünlerin taşımasının bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bildirilecek lojistik firması tarafından yapılması halinde Satıcı; ürünlerin taşınması sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının lojistik şirketi olacağını, meydana gelen zarar için lojistik şirketiyle anlaşması gerektiğini, ürünün lojistik firması tarafından taşınması sırasında meydana gelen zarar tutarında mutabık kalınması ve bu durumun likit delillerle ispat edilmesi halinde yalnızca böyle bir durumda bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’yle taşıma sırasında meydana gelen zarar faturasını kesebileceğini ve bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lojistik firmasından bedeli tahsil etmesi halinde kendisine ödeme yapabileceğini, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Satıcı, lojistik şirketiyle taşıma sırasında üründe meydana gelen zarar tutarında mutabık kalmadan bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’yle fatura kesmesi halinde bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bu faturayı 10 (on) iş günü içerisinde Satıcı’ya iade edebileceğini, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ’nin böyle bir durumda ödeme yapmama hakkını haiz olduğunu, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ’yle herhangi bir talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı lojistik firmasıyla yürüteceği hasar tazmin bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kendisine iletilecek hasar tazmin prosedürünün geçerli olacağını ve lojistik firması tarafından bu prosedürde belirlenen şartlar doğrultusunda tazmin sürecinin işletileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Satıcı’nın, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nin herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan kargo şirketine ürünü teslim etmemesi halinde ürün başına aşağıda kararl0aştırılan cezai şart tutarlarını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüteder. Gecikilen Gün Cezai Şart Tutarı 1 veya 2 gün 5 TL 3 veya 4 gün 10 TL 5 gün 15 TL

• Satıcı sözleşme gereği kendisi anlaşmalı kargo firması ile göndereceğini ,gönderi ücretini karşılayarak kargoya teslim süresinde teslim ettikten sonra ‘www.designfabriq.com’ üzerinden kendi satıcı panelindeki kargo takip bölümüne gönderi bilgilerini girmeyi ve iade olması halinde ürünün iade olduğunu bildirmeyi kabul , beyan ve taahhüt eder. İade bilgilendirilmesini yapmaması durumunda Tasarımcı bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ‘ne 1.000 TL (bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Satıcı’nın işbu Ek-3

Finansal Şartlar’da kararlaştırılan sürede ürünü kargoya vermemesi halinde siparişi Platform üzerinden iptal etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Satıcı bu yükümlülüğünü yerine getirmez ve kararlaştırılan günden 5 (beş) gün geçmesine rağmen iptali gerçekleştirmez ise, bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi derhal herhangi bir bildirim gerekmeksizin siparişi Satıcı nam ve hesabına iptal ederek Satıcı’nın tedarik edemediği ürün başına yukarıda belirtilen tutarları ve ürün başına 25 TL cezai şartı talep etme hakkına sahiptir. Satıcı cezai şartlara ek olarak bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmektle yükümlüdür. Yukarıda belirtilen ürünü kargoya verme süresinde ürünü kargoya verememesi halinde ürün başına hesaplanacak cezai şart tutarını talep etme hakkına sahiptir. bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ayrıca işbu cezai şart tutarlarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.

• Satıcı’nın cari hesapta bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’ye herhangi bir sebeple borçlu olması halinde bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ’nin, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğan alacaklarını öncelikle diğer borçlarına mahsup etme yetkisi bulunmaktadır. Satıcı, cari hesabının bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde borç bakiyesine dönüşmesi halinde, ’nin alacağını Satıcı’ya bildirmesinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde  bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi aşağıda belirtilen banka hesabına ödeyecektir.

• Vade farkı ve kargo faturası bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Alıcı’ya kesilecek olup hizmet komisyonu ve cezai şart tutarları bulunan DESIGN FABRIQ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi 66tarafından Satıcı’ya fatura edilecektir.